Báo cáo tự đánh giá Trường năm 2013

Đăng ngày 20/05/2014 12:47 PM

 Ngay từ năm 2009, tuy chỉ mới một năm đi vào hoạt động, Trường Đại học Hoà Bình (ĐHHB) đã thành lập Bộ phận kiểm định chất lượng và thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục của Trường.

Trên cơ sở kết quả tự đánh giá, Trường đã lập kế hoạch hành động đưa ra các giải pháp cụ thể để xây dựng và phát triển trường nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Năm 2013, sau 05 năm  hoạt động  Trường quyết định tiến hành tự đánh giá lần 2 với các mục tiêu:

- Trường tự rà soát, xem xét, đánh giá thực trạng của Trường một cách toàn diện. Trên cơ sở đó, Trường đã lập và triển khai các kế hoạch hành động nhằm xây dựng, phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đào tạo cho giai đoạn tiếp theo ;

-  Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo công khai, minh bạch các thông tin cơ bản về thực trạng hoạt động của trường, thể hiện tính tự chủ và tính tự chịu trách nhiệm của Nhà trường trong toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được phê duyệt, phù hợp với sứ mạng và mục tiêu của Nhà trường;

-  Là điều kiện cần thiết để Nhà trường đăng ký đánh giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng với một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

Theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng đã thành lập Hội đồng tự đánh giá (viết tắt HĐTĐG) gồm 13 thành viên là lãnh đạo trường, Hội đồng quản trị, thủ trưởng năm phòng, sáu khoa thuộc trường. Ban thư ký gồm 8 thành viên là trợ lý các khoa, các phòng. Hội đồng tự dánh giá đã xây dựng, thông qua kế hoạch hoạt động trong 24 tuần và thành lập bốn nhóm công tác, mỗi nhóm gồm một số thành viên do một ủy viên là trưởng phòng làm trưởng nhóm và hai thư ký giúp việc. Ban thư ký có trưởng, phó ban và các thành viên. Hội đồng tự đánh giá hoạt động trong sáu tháng (từ đầu tháng 3 đến hết tháng 8 năm 2013) và thực hiện kế hoạch tự đánh giá theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn bộ cán bộ chủ chốt của Trường đều tham gia Hội đồng tự đánh giá. Hiệu trưởng tổ chức phiên họp của Hội đồng tự đánh giá quán triệt các nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ tự đánh giá theo tinh thần cơ bản sau:

- Đầu tư nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ báo cáo tự đánh giá có chất lượng cao, phản ánh trung thực thực trạng của trường cả mặt mạnh cũng như các mặt yếu cần từng bước khắc phục;

- Các nhóm công tác có trách nhiệm tham mưu đề xuất các giải pháp cho năm tiếp theo cũng như cho kế hoạch trung dài hạn xây dựng trường liên quan đến lĩnh vực công việc do nhóm phụ trách;

- Mỗi thành viên phải nghiên cứu nắm vững nội dung và bám sát bộ tiêu chuẩn tự đánh giá trường Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để triển khai công việc ;

- Coi trọng việc thu thập minh chứng và thông tin liên quan, phân tích, nhận xét để đưa ra được các đánh giá khách quan có cơ sở đảm bảo tính xác thực của báo cáo  và các số liệu thống kê;

- Tổ chức tập huấn quán triệt các văn bản hướng dẫn của Bộ cho toàn thể các thành viên Hội đồng tự đánh giá và Ban thư ký. Lập hộp thư nhóm của Hội đồng tự đánh giá và Ban thư ký, cung cấp đầy đủ tất cả các văn bản hướng dẫn cho mỗi thành viên, cập nhật đầy đủ các văn bản mới được ban hành trong tháng 5 năm 2013. Thông qua hộp thư chung để nhắc việc, báo cáo tiến độ công việc, trao đổi các ý kiến. Các nhóm công tác hoạt động theo sự phân công, kiểm tra đôn đốc của nhóm trưởng. Ban thư ký định kỳ hai tuần/lần họp chung kiểm tra kết quả công việc của từng cá nhân, từng nhóm, giải quyết các khó khăn nảy sinh, đưa ra kế hoạch cụ thể cho hai tuần tiếp theo. Trưởng ban thư ký thường kỳ báo cáo kết quả công việc của Hội đồng tự đánh giá và của Ban thư ký trong các kỳ giao ban của nhà trường (hai tuần/một lần) đề xuất các yêu cầu cần trong họp giao ban về tiến độ công việc của Hội đồng tự đánh giá và của Ban thư ký, đề xuất các vấn đề cần làm nhằm hoàn thành chất lượng kế hoạch hoạt động của Hội đồng tự đánh giá đúng thời hạn.

Sau bốn tháng hoạt động, Ban thư ký đã tổng hợp báo cáo của các nhóm và xây dựng Dự thảo báo cáo tự đánh giá gửi đến tất cả các thành viên Hội đồng tự đánh giá. Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá đã tổ chức phiên họp toàn thể Hội đồng và Ban thư ký để trao đổi thảo luận dự thảo và kết luận các chỉnh sửa. Dự thảo báo cáo sau chỉnh sửa đã được thông báo rộng rãi trong toàn trường, đưa lên Website của Trường. Ban thư ký tập hợp các ý kiến đóng góp của cán bộ, sinh viên trong toàn trường và gửi đến tất cả các thành viên Hội đồng tự đánh giá. Hội đồng tự đánh giá đã có phiên họp toàn thể trao đổi thảo luận các ý kiến đóng góp. Trên cơ sở kết luận của Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký đã chỉnh sửa và Chủ tịch Hội đồng, Hiệu trưởng ký phê duyệt chính thức thông qua báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và đăng ký để được Bộ cho phép tiến hành đánh giá ngoài.

Tải toàn văn tại đây

  Thông báo
Khóa nhiếp ảnh và quay phim ngắn hạn Cập nhật ngày 11/06/2020 9:40 PM
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN Cập nhật ngày 07/05/2020 10:34 AM
Trailer mis and mister đại học Hòa Bình Cập nhật ngày 28/04/2018 5:03 PM
PR là gì? Cập nhật ngày 27/03/2017 11:34 PM
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website