Kế hoạch tốt nghiệp năm học 2011-2012

Đăng ngày 12/08/2012 1:41 AM

(Đại học khóa 2008-2012 và Cao đẳng khóa 2009-2012)

A. Đối tượng và văn bản tham chiếu

1. Đối tượng áp dụng

Sinh viên Đại học, Cao đẳng năm cuối Trường Đại học Hòa Bình

2. Văn bản tham chiếu

2.1. Quy chế 25/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Chương IV, Thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp, Điều 14, 15, 16, 17, 18)

2.2. Quy chế Trường Đại học Hòa Bình

B. Quy trình tốt nghiệp

1. Quy trình

1.1. Thực tập tốt nghiệp

1.2. Khóa luận, thi tốt nghiệp

2. Sơ đồ tốt nghiệp

 
   

 

3. Thời gian

Học kỳ 8 đối với sinh viên Đại học (hệ 4 năm), Học kỳ 6 đối với sinh viên Cao đẳng

Thứ tự

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Tuần

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Công việc

Thực tập + Làm khóa luận

Hoàn thiện khóa luận/Ôn thi

Bảo vệ/Thi

Xét tốt nghiệp

C. Kế hoạch tốt nghiệp

Đảm bảo kế hoạch tốt nghiệp gồm 5 giai đoạn như sau:

1. Quy định điều kiện chi tiết về tốt nghiệp của sinh viên

2. Hướng dẫn sinh viên thực tập, viết khóa luận, ôn thi tốt nghiệp, tổng kết học tập

3. Tổ chức bảo vệ khóa luận, thi tốt nghiệp

4. Xét và công nhận tốt nghiệp

5. Cấp văn bằng

Giai đoạn 1: Quy định điều kiện chi tiết về tốt nghiệp của sinh viên (Kèm theo Phụ lục 1)

TT

Nội dung

Thời gian

Thực hiện

Ghi chú

1

+ Rà soát, thống kê số lượng sinh viên tốt nghiệp theo từng hệ, từng ngành

+ Rà soát kết quả học tập của sinh viên tốt nghiệp từng ngành của toàn khóa học (tạm tính đến thời điểm hiện tại) để có căn cứ quy định điều kiện được dự thi, làm khóa luận và có thể quy định số sinh viên mà giảng viên được hướng dẫn theo học hàm, học vị

Trước khi sinh viên thực tập 2 tuần

Phòng Đào tạo & CTSV, Khoa chuyên môn

 

2

Điều kiện sinh viên được dự thi tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

 

3

Điều kiện sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đại học (có thể dự kiến những sinh viên được làm khóa luận để sinh viên lưu ý trong thời gian thực tập)

Khoa chuyên môn

 

4

Các môn thi tốt nghiệp theo từng ngành, từng hệ (kèm đề cương chi tiết)

Khoa chuyên môn, Phòng Đào tạo & CTSV tổng hợp

 

5

Danh sách đơn vị thực tập

Các khoa trong trường kết hợp với Bộ phận Công tác sinh viên và các phòng, ban

 

6

Dự kiến thời gian thực tập, bảo vệ khoá luận, ngày thi tốt nghiệp

Phòng Đào tạo & CTSV, Khoa chuyên môn, Tình hình thực tế của Nhà trường

 

7

Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập

Khoa chuyên môn

 

8

Danh sách đề tài thực tập

 

9

Kế hoạch chi tiết thực tập, làm khóa luận của từng khoa (nhận đề tài, liên hệ giảng viên, báo cáo định kỳ trong thời gian thực tập, ngày nộp báo cáo, nộp khoá luận...) (dựa trên kế hoạch chung của Nhà trường)

 

10

Quy định trình bày báo cáo, khoá luận, các biểu mẫu (bìa báo cáo thực tập, khóa luận)

Phòng Đào tạo & CTSV, Khoa chuyên môn

 

11

Thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp và các ban giúp việc cho hội đồng thi

 

Phòng Đào tạo & CTSV

 

 

 

 

Giai đoạn 2: Hướng dẫn sinh viên thực tập, khóa luận, ôn thi tốt nghiệp

TT

Nội dung

Thời gian

Thực hiện

Ghi chú

1

Thông báo toàn bộ các quy định, điều kiện về thực tập tốt nghiệp cho sinh viên

1 tuần trước khi sinh viên thực tập

Khoa chuyên môn

 

2

- Sinh viên đăng ký đề tài, nơi thực tập, giảng viên hướng dẫn (có thể khoa phân công giảng viên hướng dẫn theo từng nhóm), giấy giới thiệu

- Sinh viên nộp tờ khai và ảnh để xác nhận thông tin cấp bằng

 

3

Sinh viên thực tập, làm khóa luận

Trong thời gian thực tập

(Tuần 26 đến 33)

   

4

Chấm báo cáo thực tập

1 tuần tiếp theo

(Tuần 34)

Khoa chuyên môn

 

5

Thông báo danh sách sinh viên được dự thi tốt nghiệp, được làm khóa luận

Khoa chuyên môn, Phòng ĐT&CTSV tổng hợp

Kèm GVHD khoá luận

6

Hoàn thiện khóa luận, ôn thi tốt nghiệp

4 tuần tiếp theo

(Tuần 35 đến 38)

Khoa chuyên môn

 

7

Chuẩn bị điều kiện bảo vệ khóa luận, thi tốt nghiệp

Phòng Đào tạo & CTSV, Khoa chuyên môn, Phòng Hành chính, Phòng Quản trị, Phòng TCKT

 

Giai đoạn 3: Tổ chức bảo vệ khóa luận, thi tốt nghiệp (Kèm theo Phụ lục 2)

TT

Nội dung

Thời gian

Thực hiện

Ghi chú

1

Bảo vệ khóa luận

2 tuần tiếp theo

(Tuần 39, 40)

Hội đồng bảo vệ, Khoa chuyên môn

 

2

Thi tốt nghiệp

Hội đồng thi tốt nghiệp

 

3

Chấm thi tốt nghiệp

 

Giai đoạn 4. Xét và công nhận tốt nghiệp (Kèm theo Phụ lục 3)

TT

Nội dung

Thời gian

Thực hiện

Ghi chú

1

Tổng kết kết quả học tập, xếp loại toàn khóa của sinh viên

3 tuần tiếp theo

(Tuần 41, 42, 43)

Phòng Đào tạo & CTSV

 

2

Xét duyệt ds sinh viên tốt nghiệp

Hội đồng thi tốt nghiệp

 

3

Quyết định công nhận tốt nghiệp

 

4

Sổ lưu niệm

Bộ phận CTSV chủ trì, phối hợp các Phòng, khoa

 

5

Thủ tục thanh toán ra trường

Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ, hồ sơ (giấy tờ bản gốc) cho sinh viên được tốt nghiệp

Phòng Đào tạo & CTSV chủ trì, Phòng TCKT, Phòng Hành chính

 

Giai đoạn 5. Cấp văn bằng (Kèm theo Phụ lục 4)

TT

Nội dung

Thời gian

Thực hiện

Ghi chú

1

Thủ tục mua phôi

Trong vòng 2 tuần tiếp theo

Phòng Đào tạo & CTSV

 

2

Viết hoặc in văn bằng

3

Cấp bằng

4

Theo dõi sinh viên sau tốt nghiệp

 

Bộ phận CTSV

 

D. Một số quy định về thanh toán tốt nghiệp (Kèm theo Phụ lục 5)

 

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

GS.TSKH. Đặng Ứng Vận

  Thông báo
Khóa nhiếp ảnh và quay phim ngắn hạn Cập nhật ngày 11/06/2020 9:40 PM
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN Cập nhật ngày 07/05/2020 10:34 AM
Trailer mis and mister đại học Hòa Bình Cập nhật ngày 28/04/2018 5:03 PM
PR là gì? Cập nhật ngày 27/03/2017 11:34 PM
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website