Quy định về các hoạt động tốt nghiệp tại Trường Đại học Hòa Bình

Đăng ngày 12/08/2012 1:37 AM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 285  /QĐ-ĐHHB

ngày 03 tháng 10 năm 2011 của  Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình)

Chương I

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

  1.  Đối tượng áp dụng

Sinh viên Đại học, Cao đẳng năm cuối tại Trường Đại học Hòa Bình

2. Điều kiện được dự thi tốt nghiệp

2.1. Sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự tính đến thời điểm xét dự thi tốt nghiệp.

2.2. Hoàn thành học phần Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất.

2.3. Không còn học phần bị điểm dưới 5 (chưa tính các môn thi tốt nghiệp).

3. Điều kiện được làm khoá luận tốt nghiệp

3.1. Đủ điều kiện được dự thi tốt nghiệp.

3.2. Kết quả học tập và một số điều kiện khác của từng ngành do Khoa quy định trình Hiệu trưởng xem xét và phê duyệt.

3.3. Báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp đạt từ 8.0 trở lên.

4. Đối với ngành đặc biệt

Đối với một số ngành đặc biệt (số lượng sinh viên ít, đặc thù riêng, ...) tổ chức thi tốt nghiệp hoặc làm thực tập, khoá luận tốt nghiệp do Hiệu trưởng quy định.

5. Môn thi tốt nghiệp:

5.1. Môn thi tốt nghiệp gồm 03 môn thi:

- Môn điều kiện: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (áp dụng cho tất cả sinh viên đại học, cao đẳng, là môn điều kiện để công nhận tốt nghiệp)

- Môn cơ sở ngành:

- Môn chuyên ngành:

5.2. Giao cho từng khoa lập danh sách các môn thi tốt nghiệp phù hợp cho từng ngành, từng chuyên ngành, báo cáo Hiệu trưởng xem xét và phê duyệt.

6. Thi tốt nghiệp

- Ôn thi tốt nghiệp: Tổ chức ôn thi tốt nghiệp 8 tiết/môn thi/lớp.

- Thi tốt nghiệp: Thi tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

7. Quy định số lượng sinh viên đối với giảng viên hướng dẫn khóa luận

- Tối đa 6 sinh viên đối với giảng viên có từ 3 năm thâm niên trở lên, thạc sỹ.

- Tối đa 8 sinh viên đối với giảng viên chính, tiến sĩ.

- Tối đa 10 sinh viên đối với TSKH, PGS, GS.

8. Quy định trình bày, biểu mẫu khóa luận

Theo quy định về biểu mẫu của Trường Đại học Hòa Bình.

Chương 2

BẢO VỆ KHÓA LUẬN, THI TỐT NGHIỆP

1. Hội đồng bảo vệ khoá luận

- Hội đồng bảo vệ khóa luận tối thiểu là 03 thành viên gồm: chủ tịch, phó chủ tịch và thư ký hội đồng.

- Giao cho từng khoa thành lập các hội đồng chấm khóa luận cho từng ngành, từng chuyên ngành, báo cáo Hiệu trường xem xét và phê duyệt.

2. Điểm chấm khóa luận (ĐKL)

Điểm của giảng viên hướng dẫn tính hệ số 1 (GVHD)

Điểm của giảng viên phản biện tính hệ số 1 (GVPB)

Điểm của chủ tịch tính hệ số 2 (CT)

ĐKL = (2xCT + GVHD + GVPB)/4 và làm tròn đến 2 chữ số thập phân

 

Chương 3

XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

1. Điều kiện xét tốt nghiệp

- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự tính đến thời điểm xét tốt nghiệp

- Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất

- Xếp loại đạt kỳ thi tốt nghiệp môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Tích luỹ đủ số học phần quy định cho chương trình, không còn học phần bị điểm dưới 5

2. Công nhận tốt nghiệp

Căn cứ đề nghị của Hội đồng thi tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện theo quy định.

Chương 4

THANH TOÁN HOẠT ĐỘNG TỐT NGHIỆP

TT

Nội dung

Mức thanh toán

Ghi chú

1

Hội đồng thi, chấm khóa luận

 

 

Chủ tịch

2 giờ chuẩn/buổi

 

Phó chủ tịch

1 giờ chuẩn/buổi

 

Ủy viên, thư ký

1 giờ chuẩn/buổi

 

2

Coi thi

60.000 đồng/buổi

 

3

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp

1 giờ chuẩn/sv

 

4

Đề thi tự luận, vấn đáp

1,5 giờ chuẩn/đề

Đề + đáp án

5

Đề thi trắc nghiệm

2 giờ chuẩn/đề

Đề + đáp án

6

Chấm thi tự luận

5.000 đồng/bài/2 lượt chấm

 

7

Chấm thi trắc nghiệm

2.500 đồng/bài/2 lượt chấm

 

8

Hướng dẫn khóa luận

6 giờ chuẩn/khóa luận

 

9

Phản biện

2 giờ chuẩn/khóa luận

 

10

Đơn vị tiếp đón sinh viên thực tập

100.000 đồng/sv

 

11

Ôn thi tốt nghiệp (bao gồm cả đề cương ôn thi)

8 giờ chuẩn/môn thi/lớp

 

12

Hoạt động khác (ký tắt, đóng dấu, quản lý cấp phát văn bằng, chứng từ,....)

3.000 đồng/sv

 

13

Phôi bằng

Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Đã ký

GS.TSKH.  Đặng Ứng Vận

Đăng ngày 12/08/2012 1:35 AM QUYẾT ĐỊNH
  Thông báo
Khóa nhiếp ảnh và quay phim ngắn hạn Cập nhật ngày 11/06/2020 9:40 PM
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN Cập nhật ngày 07/05/2020 10:34 AM
Trailer mis and mister đại học Hòa Bình Cập nhật ngày 28/04/2018 5:03 PM
PR là gì? Cập nhật ngày 27/03/2017 11:34 PM
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website