QUYẾT ĐỊNH

Đăng ngày 12/08/2012 1:35 AM

V/v quy định các hoạt động tốt nghiệp năm học 2011-2012

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

 

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 28/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Hoà Bình;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường Đại học được quy định tại Quyết định số 2559/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục & Đào tạo về việc công nhận Hiệu trưởng trường Đại học Hoà Bình;

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ và tình hình thực tế của Trường Đại học Hòa Bình;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Đào tạo & CTSV.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về các hoạt động tốt nghiệp tại trường Đại học Hòa Bình năm học 2011-2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Phòng, Khoa trong trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Phòng, Khoa;

- CT HĐQT (để báo cáo);

- Lưu VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đã ký

 

 

GS.TSKH Đặng Ứng Vận

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀ BÌNH

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  Thông báo
Khóa nhiếp ảnh và quay phim ngắn hạn Cập nhật ngày 11/06/2020 9:40 PM
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN Cập nhật ngày 07/05/2020 10:34 AM
Trailer mis and mister đại học Hòa Bình Cập nhật ngày 28/04/2018 5:03 PM
PR là gì? Cập nhật ngày 27/03/2017 11:34 PM
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website