Quyết định khen thưởng thủ khoa

Đăng ngày 27/07/2013 1:08 PM

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận danh sách thủ khoa và thủ khoa xuất sắc
Của Trường Đại học Hòa Bình
 

Chi tiết »

Kế hoạch tốt nghiệp năm học 2011-2012

Đăng ngày 12/08/2012 1:41 AM

(Đại học khóa 2008-2012 và Cao đẳng khóa 2009-2012)

Chi tiết »

Quy định về các hoạt động tốt nghiệp tại Trường Đại học Hòa Bình

Đăng ngày 12/08/2012 1:37 AM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 285  /QĐ-ĐHHB

ngày 03 tháng 10 năm 2011 của  Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình)

Chi tiết »

QUYẾT ĐỊNH

Đăng ngày 12/08/2012 1:35 AM

V/v quy định các hoạt động tốt nghiệp năm học 2011-2012

Chi tiết »

Quy định tạm thời về kiểm tra và thi học phần

Đăng ngày 12/08/2012 1:31 AM

(Ban hành kèm theo Quyết định số   08/QĐ-ĐHHB ngày 12  tháng 1  năm 2009 về việc Ban hành Quy định tạm thời về kiểm tra và thi học phần)

Quy định này áp dụng cho đào tạo Đại học Chính quy về tổ chức kiểm tra và thi học phần đối với sinh viên các khối đào tạo hệ chính quy ở trình độ đại học thực hiện theo học chế mềm dẻo kết hợp niên chế với học phần. Quy định được soạn thảo dựa trên Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26-06-2006 của Bộ giáo dục và đào tạo về Quy chế Đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy và căn cứ vào tình hình của trường Đại học Hòa bình.

Chi tiết »

Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy

Đăng ngày 12/08/2012 1:32 AM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 25 /2006/QĐ-BGDĐT

ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chi tiết »
  Thông báo
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website